Vedtægter

Vedtægter

for

Herslev Sogns Borgerforening

§1
Navn
Foreningens navn er Herslev Sogns Borgerforening. Foreningen er en upolitisk forening af beboere i Herslev Sogn.
§2
Formål og arbejdsområder
Foreningens formål er almen folkelig oplysning og foredragsvirksomhed samt varetagelse af beboerinteresser i sager, der angår beboernes trivsel og områdets udvikling, og i øvrigt at virke for, at området får den berettigede støtte fra offentlige myndigheders side. Andre fælles interesser kan optages til drøftelse og eventuelt fremmes gennem foreningen, bl.a. gennem oprettelse af initiativgrupper.
§3
Medlemmer
Foreningen kan som medlemmer optage enhver beboer i Herslev Sogn, ligesom personer med særlig tilknytning kan optages efter bestyrelsens godkendelse. Stemmeberettiget er enhver, der er medlem af foreningen.
§4
Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udløbet af 1. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles ved meddelelse i den lokale presse senest 14 dage forud. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kun forslag, der er optaget på dagsordenen, kan bringes til afstemning på generalforsamlingen. Fortegnelse over indkomne forslag samt endelig dagsorden kan fås hos formanden 3 dage før generalforsamlingen.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, skiftevis 3 og 4. Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted. Afstemning vedrørende valg til bestyrelsen afgøres skriftligt. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, har ikke stemmeret.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastlæggelse af kontingent
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af 2 revisorer
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt
På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager med simpelt stemmeflertal.
§5
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles senest 14 dage efter fremsat begæring, afholdes:
 1. Efter beslutning på den ordinære generalforsamling
 2. Efter bestyrelsens beslutning
 3. Efter begæring af minimum 1/5 af medlemmerne. Begæring herom skal ske skriftligt til formanden og indeholde formulerede forslag.
§6
Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse konstituerer sig ved simpelt stemmeflertal med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, dog minimum 6 gange årligt, eller når 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger dette. Ved aktuelle sager af almen interesse kan bestyrelsen indkalde til medlemsmøde eller offentligt møde.
Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger udfærdiges og godkendes af bestyrelsens medlemmer på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Foreningens arkiv opbevares af formanden og overgives på sigt til Lokalhistorisk Arkiv.
§7
Økonomi
De til foreningens arbejde nødvendige midler tilvejebringes ved kontingent fra medlemmerne samt ved offentlige og private tilskud.
Foreningens regnskabsår og kontingentsår følger kalenderåret.
Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.
Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at foreningens midler fortrinsvis anvendes til fremme af de i vedtægten angivne formål. Hverken bestyrelsens medlemmer eller foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.
§8
Vedtægtsændringer
Ved ændring af love og vedtægter skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede, og beslutninger kan kun tages med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt det tilstrækkelige medlemstal ikke er til stede, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor der træffes beslutning uden hensyn til det mødte antal medlemmer, men med det samme kvalificerende stemmeflertal (2/3).
§9
Opløsning
Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indvarslet generalforsamling. I forbindelse med beslutning om opløsning skal generalforsamlingen samtidig træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, dog på en sådan måde, at midlerne kun kan anvendes til upolitiske aktiviteter, der bidrager til at styrke Herslev Sogns kulturliv, fortsatte udvikling og levedygtighed.
Vedtaget på generalforsamling d. 30. september 1996
Opdateret på ekstraordinær generalforsamling 27. maj 2014
Se: http://herslevborger.dk/wp/wp-content/uploads/2014/04/2014-03-03-Ændring-af-vedtægter-HSB.pdf